top of page

Forretningsbetingelser:

1. Virksomhedens navn

Advokat Kamilla Helle Christiansen

cvr.nr. 30330242 (enkeltmandsvirksomhed)

Advokat Kamilla Helle Christiansen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Hun er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126.

Hvis du vil vide mere om de formelle regler omkring beskikkelse af advokater samt de faglige regler, der gælder for advokatfirmaer, henvises til Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. Her kan du også læse om de advokat-etiske regler, der gælder for alle danske advokater. 

2. Bankoplysninger

Bank: Nordjyske Bank / Ringkjøbing Landbobank reg.nr. 8090 kontonr. 1077927
SWIFT-BIC: RINGDK22

IBAN: DK7080900001077927

3. Klientmidler

Klientmidler forvaltes og forrentes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti i Nordjyske Bank/ Ringkjøbing Landbobank. Vi er forpligtet efter loven til at videregive kunders identitetsoplysninger til banken. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om garantiordning for indskydere og investorer via Garantiformuen. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonto og egne konti.

 

Indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom vil være dækket med op til 10 mio. EUR i indtil 12 måneder fra indsættelsen, hvis ejendommen har været eller skal anvendes hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.fs.dk.

4. Kommunikation

Vi kommunikerer ved e-mail, breve og telefon, medmindre andet aftales. Vores e-mails er krypterede, hvis kundens mail er krypteret, ellers ikke. Vi er ikke ansvarlige for skade eller tab som følge af den anvendte kommunikation. 

Krypterede mails bedes sendt til vores sikker mail: sikkerpost@advokat-frederikshavn.dk

5. Tavshedspligt - fortrolighed

Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt uden tidsbegrænsning.

6. Interessekonflikt

Hvis en opgave vil indebære en interessekonflikt i forhold til en af vores kunder, så kan vi ikke påtage os opgaven. 

7. Ansvar - Forsikring og garantiordning

Advokatfirmaets ansvar for én opgave er begrænset til 2,5 mio. kr., medmindre andet aftales.

Hvis der konkret indgås en aftale om forhøjet ansvarssum,  så foreslår vi altid, at der tillige etableres særskilt forsikringsdækning for den pågældende opgaven. Vi indhenter gerne et tilbud på denne forhøjede forsikring.


Vi hæfter ikke for følgeskader og indirekte tab af enhver art. Ligesom vi ikke hæfter for tab, som skyldes, at det af os udarbejdede materiale anvendes til andet formål end, hvad det som vi aftalte ved opgavens start. 

Hvis vi har aftalt, at andre rådgiver skal udføre en del af opgaven, så hæfter vi ikke for eventuelle fejl begået af disse.

Advokat Kamilla Helle Christiansen er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos forsikringsselskabet Tryg Forsikring A/S. Forsikringsselskabet har følgende kontaktoplysninger: Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Denne ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Kamilla Helle Christiansen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

8. Klageadgang

Eventuelle tvister vedrørende vort arbejde vil vi forsøge at løse ved forhandling.

Klagen kan indgives til os på kc@advokat-frederikshavn.dk 

Hvis forhandlingen ikke fører til enighed, så kan klage indgives til Advokatnævnet. Oplysning herom kan indhentes på Advokatsamfundets hjemmeside, advokatsamfundet.dk. 

9. Lovvalg/værneting

Advokat Kamilla Helle Christiansen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. ​

bottom of page