Forretningsbetingelser:

1. Virksomhedens navn

Advokat Kamilla Helle Christiansen

cvr.nr. 30330242 (enkeltmandsvirksomhed)

Advokat Kamilla Helle Christiansen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Hun er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126.

Hvis du vil vide mere om de formelle regler omkring beskikkelse af advokater samt de faglige regler, der gælder for advokatfirmaer, henvises til Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. Her kan du også læse om de advokat-etiske regler, der gælder for alle danske advokater.

2. Bankoplysninger

Bank: Nordjyske Bank / Ringkjøbing Landbobank reg.nr. 8090 kontonr. 1077927
SWIFT-BIC: RINGDK22

IBAN: DK7080900001077927

3. Klientmidler

Klientmidler forvaltes og forrentes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti i Nordjyske Bank/ Ringkjøbing Landbobank. Vi er forpligtet efter loven til at videregive kunders identitetsoplysninger til banken. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om garantiordning for indskydere og investorer via Garantiformuen. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonto og egne konti.

 

Indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom vil være dækket med op til 10 mio. EUR i indtil 12 måneder fra indsættelsen, hvis ejendommen har været eller skal anvendes hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

4. Kommunikation

Vi kommunikerer ved e-mail, breve og telefon, medmindre andet aftales. Vores e-mails er krypterede, hvis kundens mail er krypteret, ellers ikke. Vi er ikke ansvarlige for skade eller tab som følge af den anvendte kommunikation.

5. Tavshedspligt - fortrolighed

Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt uden tidsbegrænsning.

6. Interessekonflikt

Hvis en opgave vil indebære en interessekonflikt i forhold til en af vores kunder, så kan vi ikke påtage os opgaven. 

7. Ansvarsforsikring og garantiordning

Advokat Kamilla Helle Christiansen er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos forsikringsselskabet Tryg Forsikring A/S. Forsikringsselskabet har følgende kontaktoplysninger: Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Kamilla Helle Christiansen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

8. Lovvalg/værneting

Advokat Kamilla Helle Christiansen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. ​

  • w-facebook
  • w-blogger